2098556 هاشم نوری 0945116640 برای راستی آزمایی سایت زرین پال می‌باشد.